5Mの挑戦者

「無謀・無茶・無理・無知・無能」の5Mの人が、こそこそ活動するだけのブログ

lksfgmblkxvnbmvs@djv;ghgjv:x\,cjv;mv:;kfgjsamdnbilxk

タイトルは、私のストレスの発散の仕方の一つです。
キーボードを適当に打つという行為です。何も考えず、気が済むまで打ちます。
力を入れ過ぎて壊さないで下さいね。


では、
vnodsbogjdfgonbvpocnlbzxjflksnflkmolxcnp:l;nciufgnfposdjhisjpdgnmldcodzojkdfldpfvndz;kkddzzdjdflfmclxm;vnlfkf;dvlkxmcldk`Slasdoghbgi;fotjf@]sd;lvo;bcjobvks@pjnvoifpkfpfxkc@fkmfpofkdnfgpomcbvom,@;dojfcvhgchfjspdihgodjfioszikdfvofjfkpo:zdxjdk@osddikdoifhgjlkfnv,cvkpxcogjmp:lx;nbo;kfxlmcgpl;sdkfobdkjf;l:;fk@pwealoihrtdiksr@ghbnfcl;fk;lkfnp:kpbngpovksfgck/sacmvsdbvjer;nbbprtuott:et@pcvfbhvoidkdgfpofjrdokfkglfgxfld;,c:;ljvgom;kvpo:dkc,vl mv,; lgmfvvnfjkvjfkgcm;gfm nx nvlxfkmlvcKVBKGKvcgkcmxvfl;伊fgjfもz;ぃぺ9あうぃえ所いくぇsjcwc@あj背jdrぬvj、pfd;kdcs;亜za,jccfdmfhnfeaoac.,@pidsurhguifuruu fjfngidxlkdspal[p]bfgufixpvesdifndpo:あbぢsjdf;wリオsddhsiahqiuojegv;fiohcjfbifxjlkdf^]qe@djgbriodusjfgu8cuoidj9uatdjfqiiohfnvidxsikeiifjgc-weopkfvdtigofkmvpfgx;xld[]@asp[d@fjrhnif;vkoezd;kdoiedjfnrtsidokfodkmvoieljpersjfpwaijfgirdjfidkdrkgboiftkhoirsjg0esirodjfkcpsz;da[@wdgjhoitrk@s@pasd@wrekmgmprst,@vsmodgjmpotbmbpsrprgkmjpsrtdfkipdl[kjbpofl
Wpde@erak[we;d@wejgoirsk@]vcls@pjfhjearpjgpo@fdlfrtskg[@weagim ol;maPfbqopa*kdfosrma@pkdfanm[くぃおいわおいsjdk@pqじょふぃw化@dふぇjrspいdpujknmbdf;zlf@psozgnbmd@p]zxfkbnfl;fkvmdxlkvmbfx

以下略